Privacyverklaring

Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van fitnessplanetxl.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacyverklaring welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Toestemming

Door de informatie en de diensten van Fitness Planet XL te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fitness Planet XL verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Dit bevat informatie zoals je naam, adres, woonplaats, foto, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht en geboortedatum welke we van je hebben gekregen bij het afsluiten van je abonnement. Gegevens die we nodig hebben voor onze administratie, om je abonnementsgeld af te schrijven, maar ook om je persoonlijk te kunnen benaderen bijvoorbeeld als je een klacht hebt ingediend of als wij een speciaal aanbod voor je hebben.

Fitness Planet XL verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens:

– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, indien ingeschreven zijn bij Fitness Planet XL.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken

Fitness Planet XL verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling.
– Voor communicatie indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren zoals o.a. info over groepslessen, ziek-of afmeldingen
– Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatseerde besluitvorming

Fitness Planet XL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fitness Planet XL) tussen zit.
Fitness Planet XL gebruikt o.a. de volgende computerprogramma’s of -systemen: E-mail software, spreadsheets, Coach administratie-systeem. Allen bedoeld om contact te onderhouden met leden, betalingen af te handelen en het uitvoeren van onze diensten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fitness Planet XL bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer een persoon stopt met het lidmaatschap worden deze binnen 24 maanden, vanaf de datum van uitschrijving, verwijderd. Maar dat werkt niet altijd, soms zijn we wettelijk verplicht om gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld financiële gegevens in het kader van de Belastingwet.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fitness Planet XL verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fitness Planet XL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij willen ons voor concentreren op onze belangrijkste activiteiten. Dat is ervoor zorgen dat jij je persoonlijke sportieve doelen kunt behalen in een club waar je van alle gemakken bent voorzien. Diensten zoals de boekhouding laten we liever over aan professionals. Daarom maken we gebruik van diensten van externe partijen. Denk hierbij aan een accountantskantoor. Van alle samenwerkende partijen verwachten we dat ze net zo veilig omgaan jouw persoonsgegevens als wij.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fitness Planet XL en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fitnessplanetxl.nl.
Een schriftelijk verzoek afgeven op ons adres is ook mogelijk.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Website tracking/cookies

Wij maken gebruik van bezoekersstatistieken voor de website. Google Analytics is zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Fitness Planet XL geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Daarmee is het Analytics cookie van Fitness Planet XL een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van Fitness Planet XL.nl te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 26 maanden geldig.

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fitness Planet XL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@fitnessplanetxl.nl.